Jogi Nyilatkozat

Tisztelt Látogató / Felhasználó,

kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Tájékoztató és figyelmeztetés a weboldal látogatói/felhasználói számra
A Pátria Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet vagy Pátria)
weboldalának (www.patriatakarek.hu) vagy bármely weboldalának (www.patriatakarek.hu
szerveren elérhető internet szolgáltatások) meglátogatása vagy használatának megkezdése
az alábbi általános feltételek maradéktalan elfogadását jelenti.


A Pátria weboldalának célja a Takarékszövetkezetre, illetve a tevékenységére,
szolgáltatásaira vonatkozó információkhoz való hozzáférés megkönnyítése a nyilvánosság
számára.

 


Szerzői jog


A Pátria weboldalain található szövegformátumú és multimédiás információk, úgy mint a képi
és szöveges tartalom, szövegek, rajzok, grafikák, emblémák, képek, audio és videoanyagok,
fényképek, szoftverek és technológiai leírások, illetve azok elrendezése, struktúrája a szerzői
jogok terén alkalmazandó nemzeti és nemzetközi szabályozás hatálya alá esnek, azaz
jogvédelem alatt állnak. Így azok bármilyen formában történő felhasználása (különösen
annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása) a személyes használatot meghaladó
mértékben kizárólag a Pátria előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.


A honlap weboldalainak HTML kódja a Takarékszövetkezettől független, külső szerverekről
érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltatók
szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk
Látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen
kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói
adatokat képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott
tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A külső szolgáltatók szerverei közötti
kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok
átadása, továbbítása sem történik.


Az adatok külső szolgáltatók szerverei általi kezeléséről az alábbi adatkezelők tudnak
részletes felvilágosítást nyújtani: a portálok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak
független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik.
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen nyújt
részletes tájékoztatást.

 


Információk


A Pátria weboldalain megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel vagy leírás kizárólag
tájékoztatásul szolgál, és bár a Takarékszövetkezet minden ésszerű intézkedést megtesz az
információk pontosságának biztosítása érdekében és törekszik az információk folyamatos
frissítésére, az adatok, információk időközben változhatnak. Ezért a Pátria semmilyen
felelősséget nem vállal az információk időszerűségéért, helyességéért, pontosságáért és
teljességéért. Az adatok és információk felhasználása a Látogató/Felhasználó felelősségére
történik.


A weboldalakon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti
döntésekből eredő károkért a Pátria nem vállal felelősséget.


A Pátria által nyújtott szolgáltatások és kínált termékek hatályos feltételeit az ügyfélszolgálati
helyeinken közzétett mindenkori Általános Üzletszabályzatok, Általános Szerződési
Feltételek és Hirdetmények tartalmazzák.

 


A felelősség kizárása


A Pátria nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért,
veszteségekért, költségekért, amelyek:


  • a weboldalak használatából, használatra képtelen állapotából,
  • a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából,
    üzemzavarból,
  • információ-továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy
    rendszerhibából, vagy az adatátviteli út más hibájából keletkeznek.

 


A regisztrációhoz kötött weboldal használata


A honlap egyes részeinek és funkcióinak használata regisztrációhoz kötött. Regisztrációhoz
kötött weboldalt minden Felhasználó csak a saját azonosítójával és jelszavával használhatja.
A felhasználói fiókadatok (azonosító és jelszó) bizalmas adatként történő kezelése a
Felhasználó felelőssége.
Az azonosítót és jelszót a Felhasználó kizárólag a saját nevében használhatja, harmadik
félnek történő átengedése a Pátria engedélye nélkül tilos. A Felhasználó kárfelelősséggel
tartozik a felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával
okozott esetleges károkért. A Pátria nem vállal felelősséget a Felhasználó felhasználói
fiókadatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő
közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév
elvesztéséért.

 


Más által rendelkezésre bocsátott anyagok
A Pátria nem vállal felelősséget olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett
anyagokért, információkért, amelyek a Takarékszövetkezet honlapjáról linkelés segítségével
elérhetőek.


Személyes adatok védelme
A Pátria a weboldalainak használata során tudomására jutott bármely személyes adatot az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény és a 2018. május 25. napjától alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet
(GDPR) rendelkezései szerint kezeli.


Amennyiben a Látogató/Felhasználó bármely személyes adatát eljuttatja a Pátriához, ezzel
hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Takarékszövetkezet – kizárólag az ügylet jellege által
meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. (Személyes adatnak minősül
minden olyan adat, amely bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható)
természetes személlyel kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés.)


A Pátria az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére,
gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak
egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást
banktitokként kezeli.


Minden Látogatónak/Felhasználónak joga van a saját adataihoz való hozzáférésre és azok
helyesbítésére. Ugyancsak kérheti, hogy bizonyos körülmények között zárolják adatainak
feldolgozását, illetve töröljék azokat az adatait, amelyek feldolgozását törvénytelennek ítéli
meg. Végül, ha arra nyomós oka van, megtilthatja adatainak feldolgozását. Ha jogait
gyakorolni kívánja, vagy bővebb tájékoztatásra van szüksége, kérjük, forduljon közvetlenül
az adatfeldolgozó tisztviselőhöz.


A Pátria kijelenti, hogy a Látogató/Felhasználó által az Interneten keresztül megadott
személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mintha azokat
egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.


A Pátria Takarékszövetkezet Adatkezelési szabályai megtalálhatók a Pátria weboldalán
és az ügyfelek számára nyitva álló ügyfélszolgálati helyeken.


Impresszum
Szolgáltató: Pátria Takarékszövetkezet
Elnök-ügyvezető: Csoltkó Endréné
Cégjegyzésre jogosult vezetők neve és beosztása:
Gergely Zsolt üzleti ügyvezető igazgató
Jasperné Spanyiel Anikó kockázati és háttérműveleti ügyvezető

Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Telephely: 2230 Gyömrő, Petőfi Sándor utca 22.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-02-054590
Adószáma: 10118304-4-43

Felhívás Kötelező Ügyfél Átvilágításról

Tájékoztatjuk, hogy a Parlament elfogadta A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) módosítását. Amennyiben az Ön esetében ez idáig még nem történt meg az ismételt átvilágítás, kérjük, hogy mielőbb, de legkésőbb 2019. október 31-ig tegye meg a szükséges lépéseket ennek pótlására.
Tájékoztató az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos tudnivalókról
Üdvözlettel,
PÁTRIA Takarékszövetkezet